See English Version

کمیته شهر دوستدار کودک

سمپوزیوم آرمان شهر کودکان

 

در راستای تحقق و اﺟﺮاي اهداف سمپوزیوم بین‌المللی آرمان‌شهر کودکان  و به منظور هم‌افزایی، انتقال دانش و مشارکت تمام متخصصان و فعالین حوزه کودک (برنامه‌ریزان شهری، مددکاران اجتماعی، دانشگاهیان، طراحان شهری و سیاست‌گذاران) این کمیته  برای هدف مشترک «ایجاد شهرهای دوستدار کودک» تشکیل می‌گردد .

 

ﻣﺎده یکم: ﺗﻌﺮﻳﻒ کمیته شهر دوستدار کودک

«دوستدار کودک» از جمله رویکردهایی است که سال‌ها در پژوهش‌ها و پروژههای مختلف به آن پرداخته شده است. از جمله در پروژه‌های شهری که آن را با عنوان شهردوستدار کودک می‌شناسیم.

 از طرفی در سال‌های اخیر نظریات در خصوص نظریه «حق به شهر» در حوزههای مختلف پژوهشهای شهری  بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اما به ندرت به ارتباط آن با کودکان پرداخته شد. به‌طور عمده پروژه‌های شهر دوستدار کودک ایجاد فرصت برای کودکان در راستای  شکل دادن و یا تغییر محیط پیرامونشان است. فرصتی که می‌تواند در راستای مفهوم «حق به شهر»، یعنی حق تغییر خودمان از طریق تغییر فضاهای شهری محقق شود.

 پرسش اصلی این گفتمان‌ها احقاق «حق به شهر کودکان» در چارچوب شهر دوستدار کودک است و این که چگونه می‌توان به مسائل شهری کودکان در قالب راهنمای طراحی شهری محله دوستدار کودک با رویکرد «حق به شهر» پاسخ داد؟

 در ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ آﺳﯿﺐ‌ﻫﺎ و ﭼﺎلش‌ها و رﺻﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻀﺎي دوستدار کودک در ﮐﺸﻮر واراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از حقوق کودکان اﻫﺪاف و ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﺎده دوم:

به ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد هماهنگی، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻲ، ﭘﯿﮕﯿﺮي، ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﻳﻲ کمیته و اﻳﺠﺎد زﻳﺮﮔﺮوه های ﺗﺨﺼﺼﻲ واﺑﺴﺘﻪ، این کمیته شهر دوستدار کودک  ﺗﺸﻜﯿﻞ شد.

 ﺗﺒﺼﺮه١: دﺑﯿﺮ کمیته ﺑﺎ ﺣﻜﻢ رﻳﺎﺳﺖ و موسس سمپوزیوم ﻣﻨﺼﻮب می‌گردد.

ﺗﺒﺼﺮه٢: دﻋﻮت اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ، تهیه ﺟﻠﺴات منظم و مستمر و ﭘﯿﮕﯿﺮي اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﺎت کمیته ﺑﺮ عهده دبیر کمیته است. 

ﺗﺒﺼﺮه٣: هماهنگیﺑﺮاي مشخص شدن ﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻠﺴﺎت و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن‌ﺑﻨﺪي آن ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ‌ﮔﯿرد. 

ﺗﺒﺼﺮه4: ﻛﻠﯿﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت اداري و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻲ کمیته ازﻃﺮﻳﻖ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ و با تاییده کتبی ریاست و یا دﺑﯿـﺮ اجرایی سمپوزیوم اﻧﺠﺎم ﻣﻲ‌شود.

 

ﻣﺎده سوم: هدفــــ ﻛﻠـــــــﻲ 

1-جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت ها

2- برنامه ریزی برای تأمین نیازهای آموزش، توسعه و گستـرش فعالیت ها

3- کوشش در ارتقای بهره وری منابع و انتقال نوآوری تکنولوژیک

4- حمایت و دفاع از حقوق کودکان از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به کمیته شهر دوستدار کودک

 

ﻣﺎده چهارم: خدمـــــات کمیته 

  • برگزاری نشست های هم اندیشی به صورت هفتگی و ماهیانه
  •  برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه های تخصصی
  • تهیه و ارائه پیشنهادات استانداردهای شهر دوستدار کودک  

 

ﻣﺎده پنجم: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راهبردی کمیته 

هماهنگی، ﺗﺪوﻳﻦ آﻳﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ، ﻧﻈﺎرت و ارزﺷﯿﺎﺑﻲ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌های ﻛﺎر ﮔﺮوه های ﻓﺮﻋﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ماهیانه و سالیانه

تهیه وﺗﺪوﻳﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻟﻮاﻳﺢ، ﻣﻘﺮرات، راهنماها، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‌ها و اﺳﺘـﺎﻧﺪاردهای لازمـــه

اﺑﻼغ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و تهیه ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت و اﻧﺠﺎم ﻛﻠﯿﻪ اﻣﻮر اداري ﻻزمه با نظارت ریاست دبیرخانه

اراﺋﻪ راهکارهای ﻣﻨﺎﺳﺐ جهت رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ و کاستی‌ها ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎرت و ارزﺷﯿﺎﺑﻲ فعالیت‌ها و اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﺎر

ﻣﺎده ششم:

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ھﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎء مشارکت و فعالیت مناسب در برنامه‌های کمیته و سازمان نداشته باشند ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﺘﺒﺎ ًاز ﻃﺮف رﻳﺎﺳﺖ و یا دبیر اجرایی سازمان ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ اﻋﻼم ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﺮد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﻗﺪام شود.

ﻣﺎده هفتم : کلیه فعالیت های اعضای کمیته و کارگروها به صورت داوطلبانه می باشد.

ﺗﺒﺼﺮه1: درصورت توافق کتبی در جهت اجرای برخی از پروژه‌ها  توسط اعضای کمیته حق‌الزحمه پرداخت می‌شود.

 

ﻣﺎده هشتم: ﮔﺰارﺷﺎت ماهیانه و سالیانه

ﮔﺰارش فعالیت‌های کمیته در ﭘﺎﻳﺎن هر ﻓﺼﻞ و ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ دبیر کمیته تنظیم و پس از تایید اعضای کمیته، دبیر اجرایی سازمان و ریاست قابل استناد و اجرا است.

ﮔﺰارش فعالیت‌های ﻛﺎر گروه‌های ﻓﺮﻋﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﭘﺎﻳﺎن هر ﻓﺼﻞ و ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ مدیر کارگروه ﺑﻪ دبیر کمیته ارائه می‌شود و دبیر ملزم به تحویل دبیرخانه دائمی سمپوزیوم است.